תקנון

1. מבוא

 • האתר "תסלימאת משלוחים" או בשמו CO.IL, (להלן "האתר") הינו בבעלות מהראן יתים, ח.פ 318689494 שכתובתו ???????? ומופעל על ידו או על ידי מפעיל שקיבל את ההרשאה והסמכות לשם כך (להלן "המפעיל" או "מנהל האתר").
 • האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.
 • בכל מקום בתקנון בו כתוב "האתר " או "החנות" או "תסלימאת משלוחים" הכוונה היא לרבות מפעילי ומנהלי האתר ו/או מועדון לקוחות תסלימאת משלוחים וכל מי מטעמו.
 • תקנון זה, יחד עם מסמך "מדיניות הפרטיות" המצורף לו מסדירים את תנאי השימוש באתר (תקנון זה ומסמך "מדיניות הפרטיות" וכל המצורפים להם יקראו להלן ביחד ולחוד- "התקנון" או "תנאי השימוש").
 • הצפייה והשימוש באתר כפופים לכל הוראות התקנון והדין. הגולש/ משתמש באתר (להלן – "המשתמש") מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון (על צורפותיו) והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו.
 • הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות "המשתמשים" בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 • פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה“). הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש”, כהגדרתו להלן, ב"אתר".
 • מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפיה ו/או שימוש באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 • לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכול בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18; במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, עליו ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון, וכן לפקח על פעילות הקטינים, כדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
  • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
  • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 • הכניסה לאתר והשימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, הינם בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה וכל תנאי השימוש המפורטים באתר. כל משתמש רשאי לעשות שימוש באתר רק אם הסכים לכל האמור בתנאי השימוש והתקנון ואם אינו מסכים לכל הנ”ל עליו להימנע משימוש באתר. ויודגש, כל המשתמש באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד תסלימאת משלוחים ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות תסלימאת משלוחים ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 • מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.

2. תנאים כלליים

 • תסלימאת משלוחים רשאי לעדכן ו/או לשנות את תנאי התקנון לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 • תסלימאת משלוחים שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 • מובהר כי תסלימאת משלוחים רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:
  • לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או במועדון לקוחות תסלימאת משלוחים ו/או בכל חלק מהם בכל אופן שתבחר, לרבות התניית הצפייה ו/או השימוש כאמור בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל למשל מסירת פרטים מזהים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שתמצא לנכון. ככל שיתקיים הליך הרשמה במסגרתו מתקבל שם משתמש ו/או סיסמה לצורך השימוש באתר, על המשתמש לשמור אותם בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם ולהחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.
  • לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו וכן למחוק את תוכן האתר ו/או כל חלק מימנו.
  • להפסיק את הפעלת האתר ו/או מועדון לקוחות תסלימאת משלוחים ו/או כל חלק מהם (בין באופן זמני ובין לצמיתות).
  • למנוע ממשתמשים את ההרשמה לאתר ו/או למועדון לקוחות תסלימאת משלוחים (ככל שנדרש) ו/או השימוש באתר ו/או במועדון לקוחות תסלימאת משלוחים ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם.
  • לערוך שינויים ו/או תיקונים במדיניות ותנאי מועדון הלקוחות של תסלימאת משלוחים, לרבות במבצעים הנערכים, בהטבות הניתנות, בתנאי מימושן של ההטבות, אופן מימושן וכיו"ב. מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית ל תסלימאת משלוחים בתקנון זה ו/או מכח הדין.
 • השימוש באתר לא יהיה למטרות מסחריות מכל סוג שהן, אלא יהיה שימוש אישי ובלעדי של המשתמש בלבד, והמשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.
 • כתנאי לשימוש באתר חלה על כל משתמש חובה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או אסורה על פי החוק ו/או עפ”י התנאים הכלולים בתנאי השימוש והתקנון. לפיכך, חל איסור מוחלט להשתמש באתר בכל צורה שעלולה להזיק ו/או לגרום לעומס יתר ו/או לשנות את האתר ו/או להתערב בתוכן ו/או בשימוש של כל גורם אחר באתר. כמו כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים אחרים ובעלי האתר או באי כוחם יפעלו בכל האמצעים האפשריים כדי להביא להפסקה מיידית של פעילות אסורה, כאמור לעיל.

3. תוכן האתר

 • האתר מכיל מידע ומספק שירותים הקשורים למוצרים ופעילותו של האתר תסלימאת משלוחים ותחומים המשיקים/ קשורים לפעילות זו לרבות רכישה דרך האתר, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של תסלימאת משלוחים. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי האתר עשוי לכלול מידע משוער ו/או ציפיות עתידיות וכיו"ב וכי כל מידע כאמור אינו ודאי ותלוי במכלול רב של גורמים. מידע המוגש כשירות לציבור, כגון אך לא רק, סקרים, סטטיסטיקות, ניתוחים, הערכות, ו/או מחשבונים ועזרים אחרים, נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה, אין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת. לפיכך, אין להסתמך על מידע זה ו תסלימאת משלוחים אינו יוצר כל מצג ו/או נושא באחריות כלשהי לגביו. מידע מקצועי הערכות ודעות, לרבות חוות דעת ו/או דעות של משפטנים, רואי חשבון, כלכלנים, אנליסטים, רופאים מכל סוג וכן דעות, תחזיות של פרשנים, פוליטיקאים, אסטרולוגים, וכיוצא בזאת, שיכללו באתר, ככל שיכללו, אינו תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו.
 • תסלימאת משלוחים אינו נושא באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ו/או השימוש בו לרבות במסגרת החברות במועדון לקוחות תסלימאת משלוחים והפעולות הנעשות בקשר עם כך. תסלימאת משלוחים אינו נותן מצג כלשהו בקשר עם נכונות תוכן האתר ואין הוא או באי כוחו אחראים לנכונות ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו (לרבות מידע הכלול ב"תוכני גולשים", כהגדרתם להלן, ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישורים אליהם, ככל שקיימים, וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו).
 • תסלימאת משלוחים יהיה רשאי להפעיל ו/או לאפשר הכללת "תכני גולשים" באתר, כהגדרתם בסעיף 18 להלן (ראו פירוט בסעיפים 4.1 – 4.8 להלן). מבלי לגרוע מהוראות סעיף 3.2 לעיל מובהר כי תסלימאת משלוחים אינו נושא באחריות כלשהי בקשר עם תכני גולשים אלה ויחולו עליהם הוראות סעיף 4 להלן.
 • תסלימאת משלוחים יהיה רשאי לכלול במסגרת האתר ו/או לאפשר הכללתם של פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 3.2 לעיל מובהר כי תסלימאת משלוחים אינו נושא באחריות כלשהי בקשר עם פרסומים ו/או קישורים אלה ויחולו עליהם הוראות סעיף 5 להלן.
 • האתר עשוי לכלול תכנים ונתונים פיננסיים שונים על תסלימאת משלוחים, עסקיו וכו' אולם מובהר ומודגש שתכנים אלה עשויים להיות לא מעודכנים ו/או מדויקים ולפיכך אין להסתמך עליהם ו תסלימאת משלוחים אינו יוצר כל מצג ו/או נושא באחריות כלשהי לגביהם.
 • תשומת הלב כי האתר, לרבות המאמרים והכתבות שבו, עשוי לכלול מידע בעל אופי פרסומי.
 • מודגש שוב כי תסלימאת משלוחים רשאי לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו בכל עת (ר' סע' 2.3.2 לעיל).

4. תוכן הגולשים (משתמשי האתר)

 • תסלימאת משלוחים רשאי להפעיל במסגרת האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, אפיקי תקשורת שונים בהם יתאפשר למשתמשים להביע דעה ו/או להגיב ו/או לענות על שאלות וסקרים ו/או להציג שאלות ו/או להעלות ו/או לפרסם מידע וכן להשתתף בכל אופן שהוא בתוכן האתר (כגון במסגרת צ'אטים, בלוגים, פורומים וכיו"ב) (להלן – "תכני גולשים"). מובהר כי תסלימאת משלוחים אינו מחויב בפרסום תכני גולשים באתר (בין בכלל ובין תכנים ספציפיים) וכי פרסומם ייעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של תסלימאת משלוחים או בא כוחו, לרבות לעניין אופן הצגתם, מיקומם, משך הזמן בו יוצגו וכיו"ב.
 • מובהר כי תסלימאת משלוחים אינו אחראי לכלול בתכני הגולשים (לרבות אמיתות, אמינותם, עדכנותם וכיו"ב) וכי האמור בהם אינו מבטא את עמדתו של תסלימאת משלוחים. כן מובהר כי אין בפרסומם של תכני הגולשים במסגרת האתר ו/או באי פרסומם ו/או באי הסרתם מן האתר כדי להטיל על תסלימאת משלוחים אחריות כלשהי בגינם.
 • ככל שייכללו באתר תכני גולשים, תסלימאת משלוחים רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול ו/או להסיר ו/או לשנות את תכני הגולשים או איזה חלק מהם (בין לפני פרסומם ובין לאחריו).
 • משתמש המעלה או מפרסם תוכן גולשים מטעמו לאתר בכל דרך שהיא (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני וכיו"ב) מצהיר כי הוא הבעלים של מלוא הזכויות בו ובתוכנו ובכל הצרופות מטעמו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב) או שהוא מחזיק בהרשאה כדין מבעל הזכויות לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות, וכי אין בפרסום תוכן הגולשים מטעמו ו/או השימוש בו כדי להפר ו/או לפגוע בזכויות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי. משתמש כאמור מוותר על כל זכות שיש לו בתוכן הגולשים שהועלה/ הועבר מטעמו ומסכים לכך תסלימאת משלוחים יהיה רשאי להשתמש בתוכן כאמור ובכל רעיון ו/או ידע ו/או מידע הכלול בו ו/או נובע ממנו בכל אופן שייבחר ולכל מטרה שהיא וכן להעתיקו, להפיצו ולפרסמו בכל אמצעי ובכל אופן שייבחר (בין בארץ בין בחו"ל), בין בעצמו ובין באמצעות הרשאה לאחרים, והכל מבלי הגבלה בזמן וללא תמורה.
 • תסלימאת משלוחים יהיה רשאי לשמור ולהשתמש בכל מידע שנדרש על ידו ונמסר לו על ידי משתמשים באופן התואם את מדיניות הפרטיות שלו. כל מידע אחר שהועבר ל תסלימאת משלוחים או הועלה לאתר (שלא עקב דרישת תסלימאת משלוחים) ייחשב לבלתי חסוי ו תסלימאת משלוחים יהיה רשאי לפרסמו או להשתמש בו בכל צורה אחרת (ר' סעיף 4.4 לעיל).
 • תסלימאת משלוחים נוקט באמצעי אבטחת מידע לאבטחת המידע הכלול באתר ו/או אשר הועבר במסגרתו אולם על אף האמור ייתכן כי יהיו כשלים באבטחת המידע הנ"ל (כגון יירוט, גישה בלתי מורשית וכו'). תסלימאת משלוחים אינו מתחייב לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול באתר ו/או מידע שהועבר על ידי משתמשים במסגרת ו/או לצורך השימוש בו (כגון מידע הכלול בתכני גולשים, פרטי משתמשים שנמסרו במסגרת הליך הרשמה לאתר, ככל שיהיה וכיו"ב). בהעלאת תוכן גולשים לאתר על ידי משתמש ו/או מסירת מידע או נתונים כלשהם על ידו במסגרת השימוש באתר הוא מאשר כי האמור לעיל ידוע לו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי תסלימאת משלוחים בגין האמור.
 • המשתמש מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות ו/או להציג באתר בכל דרך שהיא ובכל מסגרת שהיא כל מידע ו/או עמדה ו/או תוכנה ו/או תוכן כלשהו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב) שהינו שקרי ו/או פוגעני ו/או מטעה ו/או מהווה פגיעה ברגשות הציבור או אמונותיו ו/או שיש בו או בפרסומו כדי להוות לשון הרע ו/או שהוא או פרסומו מנוגדים לדין ו/או מעודדים לפעול בניגוד לדין ו/או שלא ראוי לפרסמו מכל סיבה שהיא (כגון תוכן בעל אופי מיני, תוכן גזעני, דברי הסתה, איומים וכיו"ב) וכן שלא להעלות דברי פרסומת שאינם של תסלימאת משלוחים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא להעלות לאתר כל מידע ו/או תוכנה ו/או תוכן שפרסומו על ידו מהווה הפרה של זכויות יוצרים או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי (לרבות הזכות לפרטיות). המשתמשים נושאים באחריות הבלעדית בגין תוכן שהועלה על ידם ו/או מטעמם לאתר.
 • למען הסר ספק מובהר כי המשתמשים אינם רשאים לעשות שימוש בתכני גולשים המפורסמים באתר, אף אם הם חשופים לצפייתם, אלא אם כן ניתנה הסכמת תסלימאת משלוחים לכך מראש ובכתב.

5. קישורים ופרסומים באתר

 • האתר עשוי להכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט לנוחות המשתמשים. מובהר כי תסלימאת משלוחים אינו שולט או מפקח על התכנים באתרים הנ"ל ו/או על השימוש באותם אתרים (לרבות על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם) ולפיכך אין הוא נושא בכל אחריות בקשר עם התכנים ו/או השימוש באתרים הנ"ל. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת תסלימאת משלוחים לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, נהלי הגנת הפרטיות שלהם ו/או כל היבט אחר בקשר עם האמור ואין היא מטילה על תסלימאת משלוחים אחריות כלשהי בגינם. כמו כן, תסלימאת משלוחים אינו מתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. תסלימאת משלוחים רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים כאמור, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 • האתר עשוי להכיל פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים. מובהר כי תסלימאת משלוחים אינו אחראי לפרסומים ו/או להצעות אלו והאחריות הבלעדית בגינם (לרבות בגין פרסום מטעה, מזיק וכיו"ב) חלה על המפרסמים והמציעים עצמם.

6. קישורים לאתר

 • אין לקשר בין האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).
 • אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמא – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 • המשתמש מסכים כי תסלימאת משלוחים רשאי להורות לו להסיר כל קישור לאתר לפי שיקול דעתו הבלעדי.

7. השימוש באתר

 • אין לעשות שימוש באתר למטרות מסחריות, אלא אם נתקבל אישור תסלימאת משלוחים מראש ובכתב.
 • אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות (לרבות במסגרת העלאת תוכן גולשים באופן המנוגד להוראות תקנון זה).
 • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את תכני האתר ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם פורסמו.
 • אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר ו/או את תכניו ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).
 • אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם (לרבות שם האתר ו/או כתובת האינטרנט שלו) במסגרת אתר אינטרנט אחר (לרבות הצגת תכנים בתוך מסגרת – Frame.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר (לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב) לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • אין להעלות תוכן גולשים לאתר בניגוד להוראות סעיף 4.7 לעיל.
 • אין לעשות קישור ("לינק") לאתר בניגוד להוראות סעיפים 6.1 – 6.2 לעיל.
 • אין לפגוע בכל אופן שהוא בשימושם של משתמשים אחרים באתר (לרבות לצורך העלאת תכני גולשים).
 • אין לפגוע ו/או להפריע לשימוש באתר ו/או למידע המתפרסם באתר ו/או בשרתיו (כגון על ידי יירוט).
 • אין לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן באתר.
 • אין להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן (לרבות אלו של האתר עצמו) ו/או לסרוק פורטים ו/או להפיץ וירוס מחשב או כל תוכנה מזיקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או לעשות באתר שימוש שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע או לפגוע בשימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר ו/או לכל שימוש אחר שיש בו פגיעה באתר ו/או משתמשיו ו/או צדדים שלישיים כלשהם.
 • המשתמש, בעשותו כן, מסכים להוראות הכלולות בפרק זה לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להן ולכל הוראות התקנון ובהתאם לכל דין. מובהר כי תסלימאת משלוחים רשאי למנוע באופן מיידי ממשתמש שיפר איזה מהוראות תקנון זה את השימוש באתר ולנקוט נגדו בכל סעד המוקנה לה מכח הדין (לרבות מסירת מידע רלבנטי לרשויות המוסמכות).

8. הזמנת משלוח וביצועו

8.1 משתמש המבקש כי יבוצע עבורו שליחות, יזין בפלטפורמה את הפרטים הנדרשים לשם הזמנת המשלוח. הזנת הפרטים תעשה בשפה העברית, ובאופן ברור, מלא ומפורט ויכללו בה כל הפרטים הנדרשים לעניין איסוף המשלוח ומסירתו.

8.2 בעת הזמנת המשלוח, באחריות המזמין לפרט את מידות החבילה, המשקל, תכונות מיוחדות הנוגעת למשלוח (ובכלל זה אם המשלוח שביר) וכל מידע רלוונטי אחר לביצוע המשלוח על ידי השליח. המשלוח חייב להיות ארוז על ידי המשתמש באריזה סגורה, אטומה וחתומה, בהגנה פיזית מתאימה לתכולה אותה מבקש המזמין להעביר, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לאריזה הולמת למשלוח עם תכולה שבירה. ויש לסמן על החבילה את פרטי המשלוח ולכל הפחות, שם מקבל המשלוח, כתובת ומספר טלפון.

8.3 תמחור השליחות ו/או ההובלה דורשים פירוט מדוייק של הפריט הנשלח ועל בסיס פירוט זה יקבע מחיר המשלוח. בכל מקרה של אי התאמה בין הפירוט שנמסר לבין המשקל בפועל ו/או גודלו של המשלוח, המשתמש המבקש כי תבוצע עבורו שליחות או הובלה, יחוייב על פי המשקל בפועל ו/או גודלה של החבילה.

8.4 אריזה

לעניין אריזת משלוחים –

8.4.1 אלו יארזו בצורה השומרת על שלמות הפריט הנשלח בהתאם לאופי הפריט ובאופן סביר מבחינת נפח החבילה שנוצר. שליח לא ידרש לקבל פריטים שלא ארוזים בצורה זו או בצורה המסכנת את בטיחותו או את שלמות שאר הפריטים הנמצאים בחזקתו.

8.4.2 חבילה המכילה חומר העשוי להתלקח במהירות, יש לארוז בתיבה כפולה. הפנימית עשויה מתכת והחיצונית עץ. על גבי החבילה יש לציין בהדגשה “מתלקח".

8.4.3 פירות וירקות, וביחוד פירות טריים ורכים צריך לארוז בקופסאות פח או פלסטיק סגורות היטב.

8.4.4 חבילה המכילה נוזלים, שמנים וחומרים הנמסים בקלות, תישלח במיכל הסגור באופן הרמטי (אטום לחלוטין) ויש ולציין עליה בהבלטה "נוזלים".

8.4.5 חבילות בעלות מאפיינים מיוחדים יארזו בתוך שימת לב לאבטחת התכולה ומניעת נזק בעת פגישה באריזה.

8.4.6 משלוחי מזון מוכן יארזו על ידי המשתמשים תוך שימוש בחומרי אריזה מתאימים, הנושאים את פרטי בית העסק ועל פי הוראות כל דין ובכלל זה תקנות והנחיות משרד הבריאות לעניין אריזה ומשלוח מוצרי מזון ותוך הקפדה על התאמה בין פרקי הזמן הנדרשים שבין מועד ההכנה, האריזה והמשלוח.

8.5 חומרים מסוכנים, חריגים ויקרים.

משלוח של מוצרים המוגדרים כחומרים מסוכנים ו/או יקרים ו/או חריגים ו/או הדורשים מיומנות או רישיונות מיוחדים, יהיה כפוף לתיאור מפורט של המוצר ודרישות המשלוח ו/או ההובלה ואיתור שליח בעל כישורים, יכולות ורישוי מתאים לביצוע הובלה כאמור. תסלימאת משלוחים לא תאפשר ביצוע שליחויות בניגוד לכל הוראת דין ו/או באמצעות שליחים בלתי מיומנים ו/או חסרי רישוי מתאים. חובה על המשתמש לפרט את כל המידע הרלבנטי לבחינת אפשרות ביצוע משלוח/הובלה כאמור. אין להשתמש בשירות זה לשם משלוח חפצים אשר אינם בבעלותו המלאה של המשתמש או אשר אינם מושאלים לו כדין, חומרים מסוכנים או חומרים העלולים להזיק או לסכן חיי אדם או בעל חיים, חפצים האסורים לשליחה לפי כל דין, מוצרי טבק וכד' – אלא בתיאום מראש ועל פי החוקים והכללים הרלבנטיים.

8.6 תיחום גיאוגרפי: תסלימאת משלוחים אינה מתחייבת לכיסוי גיאוגרפי כלשהו.

8.7 למען הסר ספק, נכונות פרטי איש הקשר לו תמסר השליחות, הינה באחריות המשתמש בלבד והמשתמש מתחייב לשאת בכל עלות נוספת ככל שתגרם, עקב אי קבלת המשלוח ביעד המבוקש (איסוף\מסירה) והחזרתו למשתמש מכל סיבה, אלא וככל שזה נבע ממעשה או מחדל של השליח.

8.8 תנאי להזמנת משלוח הינו הסכמה לתעריף המשלוח, אשר יוצג בעת אישור ההזמנה בהתבסס על מרחק הנסיעה ופרטי החבילה הנשלחת על פי תיאור המשתמש, משקלה, תכולתה ויעדה. היה ולא תהיה התאמה בין התיאור לבין המרחק, המידות ו/או המשקל בפועל, יחוייב המשתמש על פי המרחק, המידה ו/או המשקל בפועל.

8.9 היה ותכונות החבילה שונות בצורה מהותית מההזמנה המקורית באופן שלא מאפשר לשליח לבצע את המשלוח, יחויב המשתמש בדמי המשלוח המקוריים בלא שהשליח יהיה חייב לבצע את המשלוח.

8.10 בכל מקרה של משלוח הדורש הצעת מחיר ספציפית, תנאי לביצוע ההזמנה הינו פניה לקבלת הצעת מחיר ואישור ההצעה המתקבלת. בכל מקרה כאמור, המשתמש נדרש לתיאור מלא ומפורט של המשלוח המתבקש, על מנת לוודא כי ההצעה שתתקבל תתאם את המשלוח.

8.11 החבילה חייבת להיות מוכנה לאיסוף במועד שנקבע לאיסופה. בכל מקרה בו ידרש השליח להמתין לקבלת החבילה, המשתמש יחוייב בתשלום על המתנה זו, על פי מחירון שתקבע תסלימאת משלוחים מעת לעת ו/או על פי התעריף שיופיע בעת אישור ההזמנה על ידי המשתמש.

8.12 המזמין רשאי לבטל את המשלוח/הובלה בכל עת קודם לקבלת משימת המשלוח על ידי השליח. הביטול יבוצע באמצעות הפלטפורמה. בפרק הזמן שבין אישור השליח, באמצעות הפלטפורמה, כי קיבל על עצמו את משימת המשלוח לבין הגעת השליח לאיסוף המשלוח/ביצוע הובלה, יוכל המזמין לבטל את המשלוח/הובלה או ביצועו, בכפוף לכך שישא בתשלום מוסכם אשר יקבע על ידי תסלימאת משלוחים מעת לעת. מובהר כי התשלום האמור לעיל הינו הפיצוי היחיד שישולם בנסיבות של ביטול או אי איסוף שליחות.

8.13 באחריות המזמין לזהות את השליח המגיע לאסוף את המשלוח על פי פרטים שימסרו לו על ידי תסלימאת משלוחים ובכלל זה פרטי השליח ו/או תמונתו ו/או צורת זיהוי אחרת. בכל מקרה של אי התאמה בין פרטי השליח שנשלחו למשתמש לבין השליח שהגיע לאסוף את המשלוח, יש לנהוג במשנה זהירות ולהתריע על לתסלימאת משלוחים, כמו גם במקרים של הזמנות סרק או התנהגות בלתי הולמת של השליח אשר מפרה את תנאי השימוש.

8.14 ממועד איסוף החבילה על ידי השליח, כל ביטול או שינוי של פרטי המשלוח יחוייב בתשלום מלא של תעריף המשלוח עבור אותו משלוח. תשלומים נוספים יחולו בגין שינוי יעד ו/או החזרת החבילה ו/או זמן המתנה, לפי תעריף של תסלימאת משלוחים, כפי שיקבע מעת לעת. היה ומסיבה כלשהי יאלץ השליח של תסלימאת משלוחים לאחסן את דבר המשלוח, יהא השליח או תסלימאת משלוחים, לפי העניין, פטורים מכל אחריות לדבר המשלוח ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יישא השולח בדמי אחסנה על פי תעריף שתקבע תסלימאת משלוחים ואשר יעודכן מעת לעת, בהתחשב בין השאר במידות, משקל ותכולת הפריט.

8.15 השליח ימסור את החבילה למקבל ביעד שנקבע, תוך קבלת אישור למסירת החבילה וזאת על ידי מסירה לנמען שיזדהה והקלדת פרטי המקבל ו/או חתימה על מסך ו/או על ידי הנחת החבילה ביעד שנקבע וצילומה ו/או באמצעות מסירה בצורה אחרת שתתואם עם המשתמש.

9. לקוח עסקי ומשתמש עסקי

9.1 לקוחות עסקיים במסלולים מסוימים (כפי שיוגדרו על ידי תסלימאת משלוחים מעת לעת) ("הלקוח העסקי") יפעלו בהתאם לתנאי השימוש אלו או בהתאם להסכם ייעודי ("נספח עסקי") שייחתם בין הלקוח העסקי לבין תסלימאת משלוחים. הלקוחות העסקיים יאפשרו לגורמים מטעמם, (עובדים או ספקים לדוגמא), להשתמש בשירותים במסגרת החשבון של הלקוח העסקי, שיוגדר עבור כל משתמש עסקי ("חשבון הלקוח העסקי").

9.2 ככל שתהיה סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלו לכל הסכם שיחתם עם לקוח עיסקי, יגברו הוראות הנספח העסקי.

9.3 ללקוח העיסקי תינתן גישה למערכת ניהול משתמשים והרשאות הכוללת, בין היתר, אפשרות ליצירת דו"חות משלוחים ומערכת ניהול ובקרה על המשלוחים המוזמנים ("מערכת הניהול"). השימוש בחשבון הלקוח העיסקי ובמערכת הניהול הינה באחריות מלאה של המשתמש ובכלל זה הינו אחראי על כל שימוש שיעשה על ידי מי מטעמו.

10. שיפוי במקרה אובדן / נזק

10.1 בכל מקרה של נזק ו/או אובדן בהתייחס לפריט כלשהו, תסלימאת משלוחים תשפה את המשתמש הניזוק בסכום של שווי תכולת החבילה נשוא המשלוח על פי עלותו, אך לא יותר מהסכום המירבי שיקבע מעת לעת על ידי תסלימאת משלוחים כמחיר השיפוי ("דמי נזק"). בכל מקרה של נזק או אובדן של המשלוח, יהיה המשתמש (והוא בלבד) זכאי לפיצוי בגובה שעד סכום דמי הנזק, אחר שפנייתו לתסלימאת משלוחים תבדק ותמצא מוצדקת. הכרעת תסלימאת משלוחים בנושא זה תהיה סופית ומוחלטת.

10.2 עד קבלת החלטה אחרת על ידי תסלימאת משלוחים, דמי הנזק לא יעלו על 500 ש"ח למשלוח, אלא וככל שהוסכם מפורשות בין המשתמש לבין תסלימאת משלוחים על דמי נזק בסכום אחר. דמי הנזק ישמשו לשיפוי המשתמש ו/או כל צד ג' בהתייחס למשלוח נשוא הדרישה.

11. תשלומים

11.1 התשלום בעד המשלוח ייגבה מן הלקוח על ידי תסלימאת משלוחים באמצעות חיוב כרטיס אשראי של הלקוח ו/או חיוב חשבון בנק ו/או בצורה אחרת, כפי שיוסכם עם הלקוח. הלקוח יקבל בתחילת כל חודש קלנדרי, חשבונית מס מרכזת בגין פעילותו בחודש הקלנדרי הקודם. בנוסף לעמלות והתשלומים החלים בהתאם לתנאי שימוש אלו ופרטי העסקה, יכול ויחולו עמלות נוספות בהן יחויב המשתמש, למשל על ידי חברת הסליקה או חברת כרטיסי האשראי או הבנק. תשלומים אלו והם יחולו בנוסף לכל תשלום אחר החל על העסקה.

11.2 גתסלימאת משלוחים שומרת את הזכות לגבות תשלום בגין שירותים אותם היא נותנת כעת בחינם או לשנות את המחיר אותו היא גובה עבור שירותים הניתנים בתשלום.

11.3 זיכוי משתמש, אם וככל שזה יהיה זכאי לזיכוי, יעשה על פי רוב, בצורה בה חוייב.

11.4 בכל המקרים שבהם נשלחת חשבונית מס ו/או קבלה לכתובת דואר אלקטרוני, משלוח זה יחשב כמסירת חשבונית המס ו/או הקבלה לידי החבר הרשום.

נזקים וגבולות אחריות

12.1 תסלימאת משלוחים אינה מתחייבת כי השימוש ("במערכת הניהול") לא יופרע ו/או כי יינתן כסדרו ללא הפסקה והפרעות ו/או יהיה חסין מפני תקלות, כשלים וכיו"ב.

12.2 לתסלימאת משלוחים אין ולא תהיה אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או תשלום שיגרם למי הרשומים "במערכת הניהול".

12.3 בכל מקרה של אובדן או נזק למשלוח, (אך לא במקרה של איחור במסירת המשלוח), המשתמש יהיה זכאי לפיצוי על פי נסיבות המקרה וכמפורט בסעיף 10 לעיל וזה ישולם לו על ידי תסלימאת משלוחים.

12.4 במקרה של אובדן או נזק למשלוח, המשתמש יפנה לתסלימאת משלוחים להגשת תלונה מתאימה ויצרף אליה את מלוא הפרטים הנדרשים לבירור תלונתו ובכלל זה תמונות רלבנטיות וזאת בהקדם האפשרי ובסמוך ככל הניתן למועד קרות האירוע. תסלימאת משלוחים תכריע בהתייחס לתלונה זו והכרעתה תהיה סופית ומכרעת.

 

X סגירה
קבל/י הצעת מחיר
צרו איתנו קשר